Archives par étiquette : saec. I p. Chr.

L. Annaeus Cornutus

Leptis Magna (Africa), saec. I p. Chr.

El praenomen Lucius aparece una sola vez en el Ars de Carisio (gramm. p. 162, 6 B.) y acaso una vez más en Frontón (p. 101, 1 [ex coni.]). Por lo demás, se le nombra ya como Annaeus Cornutus (᾿Ανναῖος Κορνοῦτος) ya, con el orden inverso, como Cornutus Annaeus, ya simplemente como Cornutus (Κορνοῦτος). Algunos códices presentan, por error, las siguientes variantes: Κουρνοῦτος, Φορνοῦτος, Φρουνοῦτος, Φουρνοῦτος (Berdozzo 2009, 3). Esta última denominación se llegó a considerar su nombre de pila africano, adaptado luego al latín (Hermann 1842, 12, n. 15). A la vista de nomen y praenomen, probablemente fue un liberto de la gens Annaea, tal vez de L. Anneo Séneca o de Anneo Mela, el padre de Lucano (Most 1989, 2046-2050); o bien, como quieren otros, los Anneos simplemente le ayudaron a obtener la ciudadanía romana (Morford 1985, 2012; Duret 1986, 3187, n. 191; Ramelli 2004, 277, n. 11). Llama la atención, en este sentido, la escasez de referencias a su relación con Marco Anneo Séneca (Boys-Stones 2003, 192, n. 3, 209-210; Ramelli 2004, 314, 327-328, 331-336; Setaioli 2004, 341-349; 364-367; Bryan 2013, 137-138).

Por los testimonios de Sud. K 2098, D.C. LXII 29, 2 y Io.Ant. fr. 90 exc. de virt. 1, p. 183 B.-W. habría que situar su floruit en época de Nerón, por lo que muy probablemente nació en la segunda década de nuestra era en Leptis Magna, la capital de Tripolitania, que formaba parte de la provincia romana de África (cf. St.Byz. p. 312, 10 y p. 616, 23). Poco después del 40, habría llegado a Roma, donde se dedicó a enseñar gramática, retórica y filosofía. Es esta última su faceta más conocida. De hecho, un índice del libro VII de la obra de Diógenes Laercio Vitae philosophorum, hoy incompleta, lo nombra entre los filósofos estoicos dignos de mención, aunque no está del todo claro, por cuestiones de orden cronológico del índice, que se trate de nuestro Cornuto (Iahn 1843 VIII, n. 4; Rose 1866, 371-372; Reppe 1906, 6; Nock 1931, 996; Rocca-Serra 1963, 349; Ramelli 2003b, 7). Sus maestros de filosofía debieron de ser Atenodoro y Queremón. Por el contrario, sólo Gelio (2, 6, 1) se refiere a él como “gramático”, aunque no está muy claro si lo hace por obras de carácter “gramatical” o por su actividad docente (Most 1989, 2030, n. 118). En todo caso, entre sus discípulos figuran Herennio Seneción, Anneo Lucano y, sobre todo, Persio, quien comenzó a frecuentarlo a los 16 años (Prob. Vita Pers. 4), es decir, en el año 50-51, hasta llegar a una amistad personal íntima y sincera, como demuestra su sátira quinta (Iahn 1843, XXVI, LXIV; Reppe 1906, 12; Schanz-Hosius 19274-19354, 677; Zietsman 1991). A su muerte (62), Cornuto se encargó de corregir las Sátiras, aconsejó a su madre destruir algunos versos comprometedores y entregó a Cesio Baso, también gramático, poeta y amigo de Persio, algunos manuscritos para que los publicase (Reppe 1906, 73; Duret 1986, 3190; Takács 2004, 37).

Nerón lo mandó al destierro, junto con Musonio Rufo, posiblemente por haber manifestado su rechazo a la idea del emperador de escribir un poema épico sobre la historia del pueblo romano en 400 cantos, que Cornuto consideraba demasiado largo para que nadie se molestase en leerlo. Aunque las fuentes discuerdan en cuanto a la fecha, lo más problabe es que ocurriese en el año 65, en plena represión de la conjuración de Pisón (Reppe 1906, 14-15; Schanz-Hosius 19274-19354, 677; Nock 1931, 995; GRFM 168) y tal vez, como en el caso de Musonio (Tac. hist. 3, 81), en relación con ella (Morford 2002, 183). Sea como sea, resulta verosímil que, al igual que él, hubiese regresado a Roma tras la muerte del emperador, aunque no hay acuerdo al respecto, puesto que no está claro cuánto vivió después (Duret 1986, 3188).

Su producción de obras filosóficas y retóricas fue abundante, sin que, en ocasiones, resulte demasiado fácil atribuir algunos de sus escritos a una u otra disciplina. Sobre filosofía escribió en griego, mientras que para las retóricas y gramaticales solía utilizar el latín. Este bilingüismo, habitual, por lo demás, en la zona de la que plausiblemente era originario, llevó a los estudiosos a plantearse la posibilidad de que el Cornuto que escribía en griego fuese distinto del autor latino, hipótesis hoy día plenamente superada (Paladini 1936, 49-50).

Es autor de un compendio sobre la teología griega: Ἐπιδρομὴ τῶν κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν θεολογίαν παραδεδομένων (Thdt. Affect. p. 62, 3; EM 408, 52 G.; Eus. HE VI 19, 8), única de sus obras que se conserva íntegra. Se trata de una especie de manual de filosofía destinado a introducir en esta disciplina a un muchacho, tal vez su propio hijo (Most 1989, 2050) o el propio Persio (Paladini 1936, 51, 78; Berdozzo 2009, 10-13). En todo caso, el destinatario de la obra sería un romano joven, cuyo nombre, a diferencia de lo que sucede en otras obras didácticas con un dedicatario discente, no consta, por lo que Most (1989, 2033-2034) considera que a la obra, tal como la conocemos ahora, podría faltarle el comienzo, donde estaría, como es habitual en este tipo de obras, el nombre del dedicatario y una introducción programática, paralela a la bien definida conclusión que sí conservamos al final del escrito. Esta ausencia podría explicar asimismo la incertidumbre en cuanto al título (Stroux 1931, 361; Ramelli 2003b, 8-10; Berdozzo 2009, 22-23; Torres Guerra 2011, 44 y n. 19; 47 y n. 37; 54). Efectivamente, el título no es seguro, sino que fue restituido, basándose seguramente en la parte conclusiva de la obra, por Lang (Schmidt 1912, 1-2; Nock 1931, 997; Paladini 1936, 53-54; GRFM 170; Ramelli 2003b, 9). La tradición manuscrita ofrece, en cambio, la insatisfactoria (aunque aceptada en la reciente edición de Ramelli 2003b) lectura θεωρίαν en lugar de θεολογίαν, lo que llevó a Schwartz a proponer el título Περὶ θεῶν θεωρίαν en su edición (Stroux 1931, 355, n. 42). Iahn (1843, XII), por su parte, proponía ἐπιτομὴ en lugar de ἐπιδρομὴ, pues desde un primer momento, llamó la atención la diferencia entre la calidad de la obra (exilis quaedam sterilitas, en palabras del propio Iahn) y el renombre de su autor, lo que llevó a aventurar la hipótesis de que la obra nos hubiera llegado resumida por un epitomador anónimo (v. Iahn 1843, XIII; contra Stroux 1931, 360-361). A partir de Lang, se empezó, en cambio, a defender la idea de que el aspecto de epítome que tenía la obra se debía, en realidad, a sucesivas interpolaciones (Schmidt 1912, 4-21, quien defiende que las interpolaciones no son tantas como pretendía Lang). Actualmente, se tiende a creer que es el propio autor quien, por el carácter didáctico de su obra, le da la forma de compendio. Él mismo reconoce en el capítulo 35 que la obra está basada en tratados precedentes más extensos que, sin embargo, salvo un verso del estoico Cleantes, no cita, aunque muy probablemente se trate de autores como Crisipo, Apolodoro, Crates de Malos, etc., utilizados directamente o a través de obras intermedias y epítomes (Schmidt 1912, 30-32; Nock 1931, 998-1003; Paladini 1936, 70-78; Most 1989, 2015-2016; Fuentes 1994, 466-467; Ramelli 2004, 286-287, 306-313; Berdozzo 2009, 17-22).

Se sirve Cornuto en esta obra del método de la alegoresis, con el que la filosofía estoica pretendía extraer la sabiduría primigenia latente en los relatos míticos de los poetas antiguos. Para ello, Cornuto recurre casi siempre a la etimología del nombre de los dioses, lo que tiende un puente entre sus obras filosóficas y las “gramaticales”. Bajo el recurso a la etimología, como en  la elección precisamente de los poetas más antiguos, subyace un intento de recuperación de la proprietas, que tanto el uso mismo del lenguaje como la invención poética (motivada en ocasiones por exigencias métricas o por la búsqueda del decus) tienden a desfigurar inevitablemente. Pero no sólo se trataba de una cuestión de desgaste por el paso del tiempo, sino que la ficción propia de la poesía, con sus innovaciones y mezcla de distintas tradiciones mitológicas, también contribuía en alto grado a dificultar la labor del alegorista (Tate 1929, 41; Most 1989, 2048, n. 262; Cugusi 2003, 232, 238 ; Torre 2003, 168-169, 177, 183; Setaioli 2004, 358-359; Struck 2009, 35-36; v., en cambio, Ramelli 2004, 281, 332, con una visión parcialmente distinta).

Por otro lado, una gran parte del contenido de esta obra fue utilizada por el copista del s. XVI Constantino Paleocapa para la más famosa de sus falsificaciones, el Violario de Eudocia (Iahn 1843, XII, n. 2; Reppe 1906, 1-2; Hays 1983, 41).

Además, Simp. in Cat. 62, 24 y Porph. in Cat. 86, 23 le atribuyen una obra sobre las categorías aristotélicas (Duret 1986, 3322; Moraux 2000, II 161-170; Sedley 2005, 139) y el POxy 3649 otra, al menos en dos libros, de la que únicamente consta el título Περὶ ἔκτων (« Sobre los bienes »), que podría incluso tratarse de una parte de la anterior (Fuentes 1994, 468; Sedley 2005, 117-122).

Por último, como Φουρνοῦτος, se le atribuye en el códice Laur. 58, 13 un Περὶ θεῶν καὶ κομητῶν, que corresponde, en realidad, a Juan Lido (Gräfenhan 1846, 236 y n. 18; Reppe 1906, 74; Ramelli 2004, 275, n. 2 y 283); y, como Κουρνοῦτος, Jámblico (Apud Stob. Anthol. Phys. I, p. 383, 28 W.-H.) le atribuye un pasaje sobre la inmortalidad del alma, de claro contenido filosófico pero de difícil atribución a una obra concreta (GRFM 171; Ramelli 2003b, 7; Berdozzo 2009, 14).

En cuanto a su producción retórica, Herrmann (1980, 153) sostiene que cumple todos los requisitos para poder considerarlo el autor de la Rethorica ad Herennium (muy contestado : Duret 1986, 3253 y n. 571; Most 1989, 2017, n. 26: « in vain »; Fuentes 1994, 470-471; Ramelli 2003b, 12) y Cizek (1972, 317, n. 6) especula con que en su círculo podría haber estado el autor del Περὶ ὕψους.

Más seguro parece que hubiese escrito, en al menos dos libros, un De figuris sententiarum, del que se conservan dos fragmentos (Gell. 9, 10, 1-6 y Ps. Iul. Ruf. schem. dian. 1 p. 60, 9). A partir de estos fragmentos, no resulta fácil hacerse una idea exacta del contenido de la obra, aunque probablemente no distaría mucho del que se ocupa Quintiliano al principio del libro 9: et quae uis nominis figurae et quot genera et quae quam multaeque essent species (Quint. inst. 9, 1, 10; 9, 2, 65). En cualquier caso, parece que tendía a ejemplificar con versos de Virgilio, autor al que, como veremos, comentó.

Redactó también unas Ῥητορικαì τέχναι, seguramente en griego, aunque no nos ha llegado más que el título de la obra. Tampoco es seguro que Cornuto tratase todas las cuestiones relativas a la disciplina o sólo algunos aspectos parciales y escogidos de la misma. El testimonio que nos da noticia de ella (Porph. in Cat. 86, 23) la relaciona con la enumeración de las categorías aristotélicas (v. supra), por lo que es probable que éste fuese uno de los aspectos tratados en ella (Reppe 1906, 58-59). Además de la noticia de Porfirio, podría asignarse a esta obra un fragmento transmitido por Nicol. Prog. 9, donde se trata la división de la retórica propuesta por Cornuto en esta obra.

Se ha publicado (texto en Rhetores Graeci I, p. 427-460 S.) como Cornuti artis rhetoricae epitome una obra anónima (el Anonymus Seguerianus, así llamada por haber sido descubierta en el Parisinus Graecus 1874 por Séguier de St. Brisson) titulada Τέχνη τοῦ πολιτικοῦ λόγου. Se trata de una compilación de material de diferentes autores donde se puede leer una definición de κώλον atribuida a Cornuto, lo que llevó a Graeven (1891, XXV-XXXIII) a pensar, equivocadamente, que el autor era un retórico del s. III llamado asimismo Cornuto. Actualmente, se cree más bien que el compilador recibió esa definición a través de una fuente intermedia (Nock 1931, 1005; Ramelli 2003a, 297, n. 81; Fuentes 1994, 470; Heath 2005).

Por último, en algunos escolios de la obra anónima Περὶ τῶν στάσεων, en Syrian. in Metaph. p. 106, 5 y en un escolio anónimo de esta misma obra, extraído del Περὶ κώλου καὶ κόμματος καὶ περιόδου del sofista Lacares (cf. Suidas s. u. Λαχάρης), aparece citado el nombre de Cornuto, pero parece que se trata de un Cornuto distinto, de una época posterior a la de Lucio Anneo, si hemos de juzgar por el orden de las listas de rétores en que aparece citado (Iahn 1843, 407; Graeven 1891, XXIX-XXX; Reppe 1906, 59-61).

En cuanto a la creación literaria, no está demasiado claro si escribió alguna tragedia o poesía satírica (Iahn 1843, XXII-XXIV; Reppe 1906, 73-74; Schanz-Hosius 19274-19354, 679; Duret 1986, 3188; Berdozzo 2009, 6). A partir de un pasaje muy discutido de Prob. Vita Pers. 4: nam Cornutus illo tempore tragicus sectae poeticae fuit, qui libros philosophiae reliquit se deduce que escribió poesía dramática. El hecho de que Persio, su discípulo, hubiese escrito de joven una praetexta, como nos informa la propia Vita Persii, y que él mismo hubiese sido liberto de los Anneos (Lucano, también discípulo suyo, dejó asimismo una Medea inacabada) abona esta posibilidad, hasta el punto de que se lo ha llegado a proponer como autor de la tragedia pseudo-senequiana Octavia (Ciaffi 1937, 262-265; Cizek 1972, 361). Duret (1989, 3189) considera, sin embargo, poco probable un Cornuto tragediógrafo, a juzgar por las críticas a la poesía mitológica contemporánea presentes en Persio (Sat. 5, 7 y 19-20), que serían reflejo de lo que hemos apuntado más arriba sobre la alegoresis, y por las fechas de composición de la obra que se barajan, en que probablemente Cornuto ni siquiera estuviese ya vivo (Cizek 1972, 8; Most 1989, 2044-2046; Bellandi 2003, 200-201; Ramelli 2004, 283-284; Setaioli 2004, 358; Bryan 2013, 139).

Por otro lado, el Marco Cornuto que cita Fulg. serm. ant. 20: nam et Marcus Cornutus in satira sic ait: ‘tittiuiles’ Flacce do tibi parece una persona distinta de nuestro gramático (Ramorino 1904, 230-231; Cichorius 1922, 268-269; Nock 1931, 1004; GRFM 167; Duret 1989, 3189; Fuentes 1994, 472), aunque Iahn (1843, XXIII-XXIV) crea verosímil que Persio se decidiese a componer sátiras a imagen de su maestro (cf. Sat. 5, 15-16: pallentes radere mores / doctus et ingenuo culpam defigere ludo, sátira a la que Cornuto habría respondido con otra, de la que sólo conservamos este pasaje) y Ramelli  (2003b, 14-15 y 2004, 283) sostenga que uno de los códices de la Vita (Laur. 37, 39: et postea apud Cornutum poetam, qui tunc temporis satyricus erat) permite interpretar que Cornuto escribió sátiras, por lo que tal vez este Marco Cornuto sea nuestro Cornuto, aunque (objeción menor, según la autora) Carisio (v. supra) lo llame, en cambio, Lucio, y que Flacce se refiera a su discípulo Persio (si bien existe también la posibilidad de que se trate de Horacio). Cichorius (1922, 269; cf. Teuffel-Kroll-Skutsch 1910, 254; Duret 1989, 3189), sin embargo, considera que la cita es falsa y que, como en otras ocasiones, Fulgencio, la atribuye a un autor real, que podría muy bien ser el M. Cecilio Cornuto que, según su enmienda del texto, cita Carisio (en realidad, Julio Romano) en p. 261, 17 B.

Por último, de época medieval son los denominados Disticha Cornuti, un tratado escolar con glosas de diversos manuscritos, como el Erlangensis 264 y el Monacensis Latinus 21566, ambos del s. XIV (Hays 1983, 33; Nock 1931, 1004; Ramelli 2003b, 15).

Habría escrito además unos Commentarii in Vergilium (cf. Aug. util. cred. 7, 17), aunque no se sabe con total seguridad si se trata de una sola obra o de dos, una de tipo ὑπομνήματα, más centrada en las obras en sí, y la otra unos συγγράμματα περὶ τοῦ δεῖνα, referida al autor y sus circunstancias personales, ya que Carisio la cita en una ocasión como de Vergilio (p. 159, 27 B.) y en otra como Maronis commentariis Aeneidos (p. 162, 6 B.; cf. Gell. 2, 6, 1: commentaria in Vergilium). Iahn (1843, XV) considera que la obra podría no estar organizada como un comentario continuo siguiendo el orden de los libros y el número de los versos, sino, como hace Probo, mediante comentarios a cuestiones diversas y dispersas. Rocca (1985) apunta la posibilidad de que el De Vergilio pudiese haber sido el prefacio del comentario propiamente dicho (Ribbeck 1866, 123-124; Leo 1904, 259; Reppe 1906, 28-29; Schanz-Hosius 19274-19354, 677; Nock 1931, 997; Geymonat 1984; Duret 1986, 3320; Timpanaro 1986, 71; Fuentes 1994, 469; Cugusi 2003, 215-216).

Los comentarios, que conservamos en fragmentos, consisten, por lo general, en juicios de valor estético-críticos, no sólo de la Eneida sino también de las Bucólicas y las Geórgicas; dan una impresión de originalidad, por lo que parecen basarse en experiencia personal de Cornuto como gramático. En este sentido, algunos fragmentos (Serv. auct. georg. 1, 277 y Char. gramm. p. 162, 6 B., por ejemplo) abordan cuestiones morfológicas y fonéticas de determinadas palabras, para las que posiblemente se serviría de su obra ortográfica (Cugusi 2003, 217), a la que aludiremos enseguida. En otras ocasiones, se hace referencia al léxico y a valores semánticos (Schol. Veron. ecl. 3, 40; Gell. 2, 6, 1-4; Serv. auct. Aen. 1, 45; Serv. Aen. 10, 547); o a incoherencias narrativas (Schol. Veron. ecl. 6, 9 y Aen. 3, 691; Serv. Aen. 1, 488 y 9, 672), debidas en muchos casos a la técnica compositiva de la épica, que Cornuto sometía, un tanto ingenuamente, a razonamientos lógicos (Cugusi 2003, 224-226, 229); interpretando, a veces, « Virgilio con Virgilio », con un procedimiento típico de la exégesis alejandrina (Cugusi 2003, 218). No podía faltar, en fin, la crítica referente a la divinidad (Macr. Sat. 5, 19, 1; Schol. Veron. Aen. 4, 178 y 5, 488), estableciendo un nexo de unión entre la alegoresis de su « Epidromé » y la mera exégesis de estos comentarios. Algunos (por ejemplo, Serv. auct. Aen. 1, 150) dan la impresión de tratarse de verdaderas conjeturas, fruto de una recensión de diferentes ediciones a las que él pudo haber tenido acceso (así, en Serv. Aen. 9, 346, nos ofrece dos posibilidades de interpretación, lo que probaría que estaba ante dos variantes de lectura, ya que, como sostiene Cugusi 2003, 235, n. 140, de haberse tratado de una conjetura suya la defendería frente a otras posibles) y, como decimos, llegando a apoyar sus propuestas en otros pasajes de la propia obra virgiliana o incluso de Homero, independientemente ya de la oportunidad de sus lecturas. Y es que la enmienda era, junto con la alegoresis, una de las herramientas que el estoicismo utilizaba para extraer la verdad primigenia que destilan los relatos poéticos (Reppe 1906, 31, 34-35; Most 1989, 2026, n. 88; cf., en cambio, Zetzel 1981, 40). Además, en los comentarios está siempre presente la moral estoica, que consideraba el lenguaje como expresión del λόγος humano, espejo del divino, universal, por lo que cualquier impropiedad era considerada injustificable (Setaioli 2004, 358), lo que en ocasiones hace que parezcan excesivamente críticos (incuriose et abiecte, sordide, indecore, indecenter) a los autores que los citan (Gräfenhan 1850, 281; Baschera 1999, 55, n. 55; Cugusi 2003, 236-237). Virgilio tenía ya una gran importancia en la formación de los jóvenes romanos y eso preocupaba a Cornuto. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la sensibilidad literaria de la época de Cornuto no era la misma que la de Virgilio o los comentaristas más tardíos (Cugusi 2003, 237).

La mayor parte de los fragmentos es transmitida, como se ve, por Servio, Servio Danielino o escoliastas relacionados con ellos. Gelio, en cambio, tal vez por su diferente « gusto » literario, no se prodiga demasiado a la hora de utilizar material de Cornuto, lo que limita bastante nuestro conocimiento, ya que Gelio suele contextualizar y comentar profusamente sus noticias (Cugusi 2003, 240-241). Por otra parte, parece bastante probable que tanto Servio como Carisio hayan tomado gran parte de sus citas de fuentes intermedias, como comentaristas antiguos de Virgilio o el Dubius sermo de Plinio.

En cuanto a la fecha de publicación, lo más probable es que se produjese entre los años 60 y 66 (la dedicatoria de la Sátira V de Persio, del año 61, tal vez pueda constituir un guiño), sobre todo si se cree que Plinio utilizó estos comentarios de Cornuto para redactar su Dubius (entre el 66 y el 68), pero las fechas propuestas llegan hasta mediados de los años 80, ya bajo Domiciano.

En su momento y a partir de lecturas erróneas o arbitrarias de algunos escolios, se especuló con la posibilidad de que pudiese haber comentado también la obra de Persio, Juvenal o Terencio, pero estas hipótesis han sido rechazadas y parece que se trata o bien de autores homónimos o bien de escoliastas tardíos que adoptaron el nombre de Cornuto como una especie de marchamo que aumentase el valor de sus comentarios (Iahn 1843, CXIII-CXVI; Gräfenhan 1850, 282-285; Teuffel-Kroll-Skutsch 1910, 253; Duret 1989, 3321 y n. 989; Ramelli 2004, 283; Parker – Braund 2012, 439-442). Tampoco se considera ya como válida la propuesta, que, a partir de una interpretación errónea de un pasaje de su obra teológica, lo hacía comentarista de Hesíodo (Gräfenhan 1846, 237).

No está demasiado claro tampoco si pudo haber escrito (o, al menos, queda algún resto de su propia mano en la redacción tal como la conservamos) los tres pasajes de los Commenta Bernensia ad Lucanum en que aparece citado (1, 214, p. 25 Us.: Conutus uero; 3, 375, p. 109 Us.; 3, 381, p. 110 Us.: in Cornuto), pero sí es cierto que se trata de comentarios exegéticos del mismo estilo que los virgilianos. Así, hay quien defiende la existencia de un Cornuto historiador y quien cree que, si no escribir un comentario, sí pudo haber anotado la Farsalia (Bardon 1956, 152, n. 9; Fuentes 1994, 471; Cugusi 2003, 236, n. 146; Levick 2013, 426-427).

Sí parece bastante más probable que hubiese compuesto una obra independiente sobre ortografía, a juzgar por la cantidad de fragmentos transmitidos por Casiodoro (gramm. VII 147, 22 – 154, 10), si bien es cierto que ninguna otra fuente lo cita como autor de un De enuntiatione uel orthographia. Ninguna noticia conservamos tampoco acerca de la fecha en que Cornuto pudo haber compuesto esta obra, pero, si Cassiod. gramm. VII 148, 5-18 contiene toda la información que en ella se ofrecía acerca de la digamma, es de suponer que su publicación habría tenido lugar antes del 41, año que Claudio publicó su De litteris, o, al menos, del 48, cuando aparecen los primeros ejemplos epigráficos seguros de digamma inuersum. La alusión de Cornuto a la digamma eólica y su presencia en antiguos escritos haría incomprensible su silencio con respecto a la letra claudiana (Nock 1931, 997; Duret 1986, 3320; Fuentes 1994, 470). Sin embargo, no está del todo clara la fidelidad con que Casiodoro transmite la doctrina de Cornuto y, si hemos de juzgar por cómo actúa al citar a Velio Longo y a otros autores de ortografía cuya obra se nos ha conservado, la validez de este argumento podría menguar considerablemente, ya que la mayoría de las veces presenta el texto casi al pie de la letra, pero en ocasiones añade o quita a su antojo (Brambach 1868, 30; GRFM 172-173; Fuentes 1994, 470). Así, poco sabemos sobre la disposición y contenido exacto de la obra, pero el hecho de que sólo conservemos fragmentos transmitidos por un único autor no quiere decir necesariamente que fuese una obra menor ni dedicada tan sólo al uso escolar (Reppe 1906, 61). Por otro lado, se ha propuesto que entre la obra de Cornuto y la de Casiodoro haya habido un intermediario, que habría recogido, en forma de epítome, las cuestiones ortográficas tratadas en las distintas obras de Cornuto, lo que podría implicar la inexistencia de una obra particular de ortografía. La opinión mayoritaria, sin embargo, es de que Casiodoro manejó directamente la obra de Cornuto, sin intermediarios (Brambach 1868, 31; Reppe 1906, 64; Wessner 1907, 604; Schanz-Hosius 19274-19354, 678; Fuentes 1994, 469).

De los fragmentos conservados se puede deducir que la obra de Cornuto iba repasando las diferentes letras que presentaban alguna discordancia entre la escritura y la pronunciación, aduciendo paralelismos con el griego (Cassiod. gramm. VII 148, 5-18; 149, 19 – 150, 4; 152, 6-7; 154, 1-6) y, como buen estoico (Gräfenhan 1846, 236), esgrimiendo explicaciones etimológicas en apoyo de las opciones que consideraba más correctas y aludiendo, en muchas ocasiones, al uso ortográfico de otras épocas, de otros pueblos y de diferentes autoridades literarias y gramaticales, especialmente Terencio Varrón (Cassiod. gramm. VII 148, 10; 150, 11; 151, 4; 152, 9 y 12; 153, 1; 154, 1). En este proceder, es probable que tomara como modelo a Verrio Flaco, que sabemos, aunque Cornuto no lo nombra, que trató la doctrina presente en Cassiod. gramm. VII 153, 11-18; 154, 7-11; y tal vez 150, 18-21. La doctrina ortográfica de Verrio Flaco concordante con la de Cornuto nos la transmite Mario Victorino, por lo que es posible que, detrás de algunas otras cuestiones doctrinales tratadas por ambos, esté asimismo Verrio Flaco, aunque Mario Victorino no lo nombre (Reppe 1906, 68 y n. 2; Nock 1931, 997). Otros muchos gramáticos posteriores, como L. Ceselio Víndice (también transmitido por Casiodoro), Papiriano, Terencio Escauro o Velio Longo, trataron en sus obras las mismas cuestiones ortográficas que vemos en los fragmentos de Cornuto, por lo que es muy probable que, directa o indirectamente, manejaran su obra. En cambio, es altamente improbable que la información de Curcio Valeriano, Albino o Isidoro haya sido obtenida directamente de la obra de Cornuto (Reppe 1906, 69-71).

Finalmente, si se admite una conjetura bastante verosímil (Stroux 1931, 359-360), habría una última obra, editada póstumamente por su hijo Tito, tal vez el mismo παῖς al que Cornuto dedica su compendio de teología griega (Stroux 1931, 361; GRFM 207; Fuentes 1994, 465-466) y titulada Tabellae ceratae (Char. gramm. p. 261, 17 B.).

Bibliographica

Editiones 

Reppe 1906, 76-83.

GRFM 167-209.

Studia

Bardon, Henry (1956), La littérature latine inconnue, París.

Baschera, Claudio (1999), Gli scolii veronesi a Vergilio, Verona.

Bellandi, Franco (2003), « Anneo Cornuto nelle Saturae en nella Vita Persi », en Gualandri, I. – Mazzoli, G. (cur.), Gli Annei, una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale. Atti del Convegno internazionale di Milano – Pavia, 2-6 maggio 2000, Como, 2003, 185-210.

Berdozzo, Fabio (2009), « Einführung in die Schrift », en Nesselrath, H.-G. (ed.), Cornutus. Die Griechischen Götter. Ein Überblick über Namen, Bilder und Deutungen, Tubinga, 1-28.

Boys-Stones, Georg Robin (2003), « The Stoics’ Two Types of Allegory », en Boys-Stones, G. R. (ed.), Metaphor, Allegory and the Classical Tradition, Oxford, 189-216.

Brambach, Wilhelm (1868), Die Neugestaltung der Lateinichen Orthographie in ihren Verhältniss zur Schule, Leipzig.

Bryan, Jenny (2013), « Neronian Philosophy », en Buckley, Emma – Dinter, Martin T., A Companion to the Neronian Age, Malden MA-Oxford, 134-148.

Ciaffi, Vincenzo (1937), « Intorno all’autore dell’Octavia », Rivista di filologia e d’istruzione classica 15, 246-265.

Cichorius, Conrad (1922), Römische Studien. Historisches epigraphisches literargeschitliches aus vier Jahrhunderten Roms, Leipzig-Berlín.

Cizek, Eugen (1972), L’époque de Néron et ses  controverses idéologiques, Leiden.

Cugusi, Paolo (2003), « Lucio Anneo Cornuto esegeta di Virgilio », en Gualandri, I. – Mazzoli, G. (cur.), Gli Annei, una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale. Atti del Convegno internazionale di Milano – Pavia, 2-6 maggio 2000, Como, 2003, 211-244.

Duret, Luc (1986), « Dans l’ombre des plus grands: II. Poètes et prosateurs mal connus de la latinité d’argent », ANRW II 32.5, 3152-3346.

Fuentes González, Pedro Pablo (1994), « Cornutus », en Goulet, R. (dir.), Dictionnaire des Philosophes Antiques, París, 460-473.

Geymonat, Mario (1984), « Cornutus », en Enciclopedia Virgiliana, Roma, I 897s.

Graeven, Ioannes (1891), Cornuti Artis Rhetoricae Epitome, Berlín.

Hermann, Karl Friedrich (1842), Lectiones Persianae, Marburg-Leipzig.

Herrmann, Léon (1980), « L. Annaeus Cornutus et sa rhétorique à Herennius Senecio », Latomus 39, 144-160.

Hays, Robert Stephen (1983), Lucius Anneus Cornutus’ “Epidrome” (Introduction to the Traditions of Greek Theology): Introduction, Translation, and Notes, Diss. Univ. of Texas at Austin.

Heath, Malcolm (2005), res. de Patillon, M. (ed.) Anonyme de Séguier. Art du discours politique, París, 2005, BMCR 2005.09.16.

Iahn, Otto (1843), Auli Persii Flacci Saturarum liber. Cum scholiis antiquis, Leipzig.

Leo, Friedrich (1904), Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenchaften zu Göttingen, Gotinga.

Levick, Barbara M. (2013), « Cornutus », en Cornell, T. J. (ed.), The fragments of the Roman Historians, Oxford, 426-428.

Moraux, Paul (2000), L’Aristotelismo presso i Greci, Milán (trad. ital. de Vicenzo Cicero; = Berlín-Nueva York 1984).

Morford, Mark (2002), The Roman Philosophers. From the time of Cato the Censor to the death of Marcus Aurelius, Londres-Nueva York.

Most, Glenn W. (1989), « Cornutus and Stoic Allegoresis: A Preliminary Report », ANRW II 36.3, 2014-2065.

Nock, Arthur Darby (1931), « Kornutos », RE Suppl. V, Stuttgart, col. 995-1005.

Paladini, Virgilio (1936), « Il maestro di Persio », en AA.VV., Scritti per il XIX centenario della nascita di Persio, Volterra, 49-78.

Parker, Holt N. – Braund, Susana (2012), « Imperial Satire and the Scholars », en Braund, Susana – Osgood, J. (ed.), A Companion to Persius and Juvenal, Malden MA-Oxford, 436-464.

Ramelli, Ilaria (2003a), « Anneo Cornuto e gli Stoici romani », Gerión 21.1, 283-303.

Ramelli, Ilaria (2003b), Anneo Cornuto. Compendio di teologia greca, Milán.

Ramelli, Ilaria (2004), « L’allegoresi di Cornuto e degli altri Stoici romani », en Ramelli, I.- Lucchetta, G., Allegoria. Vol. 1: L’età classica, Milán, 275-348.

Ramorino, Felice (1904), « De duobus Persii codicibus qui inter ceteros Laurentianae bybliothecae servantur », Studi italiani di Filologia Classica 12, 229-260.

Reppe, Rudolfus (1906), De L. Annaeo Cornuto, Leipzig.

Ribbeck, Otto (1866), P. Vergilii Maronis opera. Prolegomena critica, Leipzig.

Rocca, Rosanna (1985), « Esegeti antichi », en Enciclopedia Virgiliana, Roma, II 385-386.

Rocca-Serra, Guillaume (1963), « Pour une édition de Cornutus », Bulletin de l’Association Guillaume Budé 3, 348-350.

Rose, Valentin (1866), « Die Lücke im Diogenes Laërtius und der Alte Übersetzer », Hermes 1, 367-397.

Schmidt, Bruno (1912), De Cornuti Theologiae Graecae compendio capita duo, diss. Halle.

Sedley, David (2005), « Stoic Metaphysics at Rome », en Salles, R. (ed.), Metaphysics, Soul and Ethics in Ancient Thought. Themes from the work of Richard Sorabji, Oxford, 117-142.

Setaioli, Aldo (2004), « Interpretazioni stoiche ed epicuree in Servio e la tradizione dell’esegesi filosofica del mito e dei poeti a Roma (Cornuto, Seneca, Filodemo), I », International Journal of the Classical Tradition 10, 335-376.

Stroux, Johannes (1931), « Vier Zeugnisse zur römischen Literaturgeschichte der Kaiserzeit », Philologus 86, 338-368, esp. 355-363.

Struck, Peter T. (2009), « The Invention of Mythic Truth in Antiquity », en Dill, U. – Walde, C. (eds.), Antike Mythen: Medien, Transformationen and Konstruktionem, Berlín, 25-37.

Takács, Lázsló (2004), « The story of a fragment of L. Annaeus Cornutus », Acta Ant. Hung. 44, 35-46.

Tate, John (1929), « Cornutus and the Poets », CQ 23, 41-45.

Timpanaro, Sebastiano (1986), Per la storia della filologia virgiliana antica, Roma.

Torre, Chiara (2003), « Cornuto, Seneca, i poeti e gli dei », en Gualandri, I. – Mazzoli, G. (cur.), Gli Annei, una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale. Atti del Convegno internazionale di Milano – Pavia, 2-6 maggio 2000, Como, 2003, 167-184.

Torres Guerra, José Bernardino (2011), « Roman Elements in Annaeus Cornutus’s ΕΠΙΔΡΟΜΗ », en Torres Guerra, J. B. (ed.), Vtroque sermone nostro. Bilingüismo social y literario en el Imperio de Roma. Social and Literary Bilingualism in the Roman Empire, Pamplona, 41-54.

Wessner, Paul (1907), res. de Reppe 1906, Wochenschrift für klassische Philologie 24, 600-604.

Zetzel, James E. G. (1981), Latin Textual Criticism in Antiquity, Salem, N. H. (reimpr. 1984).

Zietsman, Johan Christoff (1991), « Persius, Saturn and Jupiter », Akroterion 36, 94-103.

C. Iulius Hyginus

(Hispania), saec. I med. a. Chr. / I in. p. Chr.

Gayo Julio Higino fue un gramático liberto de Augusto. Suetonio (gramm. 20,1) y Jerónimo (chron. a. Abr. 2008) lo citan como C. Iulius Hyginus; Columela, Gelio, Carisio y Macrobio como Iulius Hyginus o Hyginus Iulius, Asconio como C. Hyginus; en todas las demás ocasiones, es citado simplemente como Hyginus.

Se discutía ya en época de de Suetonio (gramm. 20,1) si era hispano o alejandrino. Gayo Julio César lo habría traído consigo a Roma después de la toma de Alejandría (47 a. C.), cuando aún era un niño. No hay ninguna prueba de que hubiese nacido en Hispania y, por alguna razón, hubiese emigrado a Alejandría.

Fue discípulo del gramático griego Cornelio Alejandro, apodado Polyhistor o Historia (Suet. gramm. 20,1 y Hier. chron. a. Abr. 2008). A partir de las fechas en que vivió éste, que nació hacia el 110 a. C. y alcanzó la ciudadanía romana de manos de Sila en torno al 80 a. C. (Suidas p. 61 B; Serv. auct. Aen. 10, 388), y de un pasaje en que Columela (1, 1, 12s.) citaría a los autores de obras sobre agricultura en orden cronológico, se podría concluir que Higino habría nacido en torno al año 60 a. C. o poco después y desarrollado su actividad en el último cuarto del s. I a. C. y, tal vez, primeros años de nuestra era (Grff, 525; Kaster 1995, 205s.).

Dirigió la biblioteca palatina, fundada por Augusto en el 28 a. C. (Suet. Aug. 29; Cass, Dio 53, 1), lo que no le impidió ejercer la docencia. Entre sus muchos discípulos, destaca el también gramático y liberto suyo Julio Modesto.

Fue amigo del poeta Ovidio (n. 43 a. C.), quien podría haberse referido a él en trist. 3, 14, y del historiador G. Clodio Licino (cónsul suffectus el año 4 d. C.), quien, según su propio testimonio, se encargó de su sustento, ya que, al final de su vida, padeció extrema pobreza, aunque no hay pruebas concluyentes de que esta circunstancia se debiese a haber perdido el favor de Augusto y, por tanto, su cargo de bibliotecario a causa de su amistad con el desterrado Ovidio (Kaster 1995, 212s.).

Escribió un De agricultura en, al menos dos libros (Char. gramm. 180, 7), del que tal vez formara parte un De apibus (Colum. 9, 13, 8), a no ser que se trate de una obra independiente, lo que parece poco probable.

Ese mismo problema se ha planteado con respecto a sus dos colecciones de biografías de hombres ilustres : De uita rebusque inlustrium uirorum, en, al menos, seis libros (Gell. 1, 14, 1) y De uiris claris, en dos libros (Ascon. Pis. 12, 4).

Otras obras suyas de tema histórico y geográfico son: Exempla (Gell. 10, 18, 7), colección de anécdotas llamativas o edificantes, De familiis Troianis (Serv. Aen. 5, 389) y Urbes Italicae o, con su título completo, tal vez De origine et situ urbium Italicarum, en, al menos, tres libros (Serv. Aen. 1, 277; 3, 553; 7, 412 y 687; 8, 597; Serv. auct. Aen. 8, 638; Macr. 5, 18, 15s.).

El marcado carácter anticuario de estas dos últimas obras y de sus De proprietatibus deorum (Macr. 3, 8, 4) y De dis Penatibus (Macr. 3, 4, 13) tal vez respondiese al deseo del autor de colaborar con el programa de regeneración moral y religiosa de Augusto (Christes 1979, 81). Por otro lado, se le han atribuido un De astrologia y una colección de fábulas, obras posteriores a él (posiblemente del s. II) y que, por referencias internas, parecen de un mismo autor (Kaster 1995, 208).

En cuanto a sus escritos gramaticales, encontramos un comentario al propempticon que Helvio Cinna dedica a Asinio Polión con motivo de un viaje de éste a Grecia. Por más que se trata de un comentario, los dos fragmentos conservados (Char. gramm. p. 171, 5 y 11, provenientes de la obra de Carisio, aunque, en realidad, la fuente es Julio Romano) reflejan un contenido básicamente geográfico.

Su comentario a las obras de Virgilio, en al menos cuatro libros, se cita como commentarii in  Vergilium o como libri de Vergilio. En los fragmentos conservados, domina la reprehensio (Gell. 5, 8, 1; 7, 6, 2s.; 10, 16, 1-10, 11-13 y 14-18), pero no falta la crítica textual propiamente dicha (Gell. 1, 21, 1-3; Serv. Aen. 12, 120), y el comentario línea a línea o sobre determinadas quaestiones particulares (Gell. 16, 6, 14; Serv. auct. Aen. 2, 15 y Serv. Aen. 7, 47). Se ha especulado, por ello, con la posibilidad de que fuesen dos obras distintas (Diehl–Tolkiehn 1918, 632; Schanz-Hosius 1935, 370).

Suelen incluirse como gramaticales siete fragmentos de su Urbes Italicae (Serv. Aen. 1, 530; 7, 412; 8, 597; Serv. auct. Aen. 8, 600 y 638; Macr. 1, 7, 19-24; 5, 18, 15s.) porque, en su mayoría, abordan problemas relativos al origen de los nombres de las ciudades o de los pueblos que las habitaban.

Bibliographica

Editiones

Bunte (1846), 22-61; GRFF, 525-537; GRFM, 397.

Studia

Suringar (1834-1835), i, 264-266, ii, 172-184; Gräfenhan (1843-1850), iv, 63-65; Teuffel–Kroll–Skutsch (1910⁶-1916⁶), ii, 145-149; E. Diehl – J. Tolkiehn, ‘Iulius 278’, RE x/1 (1918), 628-651; Schanz–Hosius (1927⁴-1935⁴), ii, 268-272; PIR² iv/3 (1966), I 357; Christes (1979), 72-82; Kaster (1995), 204-208; P.L. Schmidt, BNP.

Bunte, Bernahrd (1846), C. Iulii Hygini, Augusti liberti, vita et scriptis, Marburg.

Goetz, Georgius (1888), Corpus Glossariorum Latinorum, Leipzig.

Holford-Strevens, Leofranc (2000), “And by the bitter taste disclose the ground (Gell. I 21 on Verg. Georg. II, 246s”, Eikasmos 11, 309-334.

Ribbeck, Otto (1866), P. Vergilii Maronis opera. Prolegomena critica, Leipzig, 117-121.

Thilo, Georg, Servii grammatici qui feruntur in Vergilii Bucolica et Georgica Commentarii, Leipzig, 1887.

Timpanaro, Sebastiano (1986), Per la storia della filologia virgiliana antica, Roma, 51-67.

Woestijne, Paul van (1930): Hyginiana, Gent.

Iulius Modestus

inc. loc., saec. I in. p. Chr.?

Julio Modesto, gramático, liberto y discípulo del, a su vez, gramático y liberto de Augusto Gayo Julio Higino (Christes 1979, 94), siguió, tal como advierte Suetonio (gramm. 20, 3), las huellas de su maestro en cuanto a estudios y doctrina, por lo que un adecuado conocimiento de Higino resulta imprescindible a la hora de determinar la biografía de su discípulo. Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestro conocimiento no es todo lo seguro que desearíamos. Así, se utiliza para fijar la época en que Modesto desarrolló su actividad, las fechas probables en que vivió Higino (segunda mitad del s. I a. C. y, tal vez, primeros años de nuestra era), que, a su vez, están fundamentadas en las, tampoco del todo seguras, de su propio maestro, Alejandro Polyhistor. No obstante, de esta concatenación de datos hipotéticos y de la mención de determinados personajes históricos en algunos de sus fragmentos (por ejemplo, Gell. 3, 9, 1, donde se pasa revista a los sucesivos dueños del caballo de Gneo Seyo), se puede deducir que Modesto desarrolló su actividad en tiempos de Tiberio (GRFF 11; Kaster 1995, 213s.).

Esta incertidumbre provoca que, en aquellos testimonios y fragmentos en que no se especifica el praenomen Iulius, resulte difícil decidir si estas fuentes se refieren a él (Ribbeck 1866, 122; Wessner, en Teuffel 1910-1013, II 206) o a, por ejemplo, el Aufidio Modesto (Bunte 1846, 14, n.) que cita Servio (Serv. auct. georg. 2, 497), tal vez el mismo al que, con idéntico nombre, alude Plutarco (quaest. conv. 632a) como contemporáneo suyo (GRFF 9).

Ahora bien, si excluimos los fragmentos dudosos, fruto de conjeturas (Scholium Veronense ad Aen. 3, 705 y Fest. p. 346, 22), de los dieciséis restantes diez especifican el praenomen Iulius (Char. gramm. p. 95, 18; 128, 7; 132, 4; 159, 9; 265, 18; Macr. Sat. 1, 4, 7; 1, 10, 9; 1, 16, 28; Diom. gramm. i 365, 16 y Gell. 3, 9, 1) y otros dos (Char. gramm. p. 92, 23 y Quint. inst. 1, 6, 36) parecen ser de Julio (el primero seguro y el segundo con gran probabilidad). Así, sólo cuatro plantean dudas: Brev. expos. Verg. georg. 1, 170, 364 y 378 y Serv. auct. georg. 3, 53, pero los cuatro son escolios a las Geórgicas de Virgilio, lo que permite argumentar a favor de Aufidio, aunque no necesariamente en contra de Julio, ya que sabemos por Gelio (1, 21, 2) que Higino, su maestro, comentó a Virgilio y, por Suetonio (gramm. 20, 3), como ya hemos dicho, que siguió sus huellas en cuanto a estudios y doctrina. Además, la temática de algunos de esos fragmentos de paternidad dudosa es similar a la de otros de Julio: Brev. expos. Verg. georg. 1, 170 y 364 son similares al resto de los de contenido etimológico (Macr. Sat. 1, 10, 9; Char. gramm. p. 95, 18 y Quint. inst. 1, 6, 36) y Brev. expos. Verg. georg. 1, 378 tanta semejanza guarda con Gell. 3, 9, 1 como con Serv. auct. georg. 2, 497. A estos argumentos cualitativos debe añadirse uno cuantitativo y fundamental: conservamos un único fragmento con el nombre de Aufidio y, en cambio, más de una decena atribuibles con seguridad a Julio. Sobre todo el asunto, planea además la posibilidad de que Aufidius se trate de un error de transmisión y todos los fragmentos, incluido ése, sean de Julio.

El hecho de que Julio Modesto sea citado en varias ocasiones por Carisio y una vez por Diomedes y Beda el Venerable (GLK vii 277,20), junto con su mención, dependiente de la de su maestro (Kaster 1995, 214), gramático probado y cuyas huellas siguió, en la obra de Suetonio De grammaticis et rhetoribus (20, 3), permite deducir su condición de gramático profesional (cf. Macr. Sat. 1, 4, 7: et ut ipsos quoque grammaticos in testimonium citem, Verrius Flaccus… item Iulius Modestus).

Parece bastante evidente que escribió unas Quaestiones confusae, en al menos dos libros, donde contaba, por ejemplo, la historia del equus Seianus, previsiblemente en relación con el proverbio ille homo habet equum Seianum y las cuestiones léxicas en torno a los términos utilizados en latín y griego para aludir al color de dicho caballo (Gell. 3, 9, 1). Es muy probable que la obra fuera semejante a Noctes Atticae (Bunte 1846, 16; Gräfenhan 1850, IV 65; GRFF 12), como parece insinuar el propio Gelio (praef. 5-9).

Posiblemente, algunos de los fragmentos de contenido gramatical pertenecen a esta obra (Gräfenhan 1850, IV 65 ; Froehde 1892, 608), sobre todo aquellos en que suelen aparecer recurrentemente asuntos problemáticos de carácter ortográfico (Char. gramm. p. 132, 4 y Diom. gramm. i 365, 16), gramatical (Char. gramm. p. 92, 23; 128, 7; 159, 9; 265, 18) y etimológico (Char. gramm. p. 95, 18 y Quint. inst. 1, 6, 36). Otros, en cambio, por no especificar el praenomen y proceder de escolios a las Geórgicas de Virgilio, podrían, como hemos dicho, corresponder a Aufidio. En este sentido, el Modestus citado por Marcial (10, 21, 1) parece traerse a colación como intérprete de poesía, lo que invita a ponerlo en relación con aquellos fragmentos en que Modesto figura como posible comentarista de Virgilio y de Horacio (en una Vita Horatii: Schol. Hor. Vita ii, p. 3, 7). Si, en los casos en que no se especifica, se trata de Julio o de Aufidio e incluso si se trata siempre de la misma persona resulta muy difícil determinarlo (Goetz RE II 2294; Schanz-Hosius 1935, 155, 730, 858; Kaster 1995, 214). De cualquier modo, nada permite asegurar que ni Julio ni Aufidio Modesto hayan sido autores de un comentario a Virgilio (Thilo 1887, p. xvi), por más que, como hemos dicho, Julio Higino sí fue autor seguro de uno.

El fragmento recogido en Macr. Sat. 1, 10, 9, de contenido mixto, entre etimológico y erudito religioso, y citado por Macrobio, podría también, como Macr. Sat. 1, 4, 7 (y, tal vez, 1, 16, 28), pertenecer a su De feriis, obra en la que habría tratado cuestiones de orden religioso, siguiendo, una vez más, las huellas de su maestro, quien escribió, en efecto, De dis Penatibus y De proprietatibus deorum (Kaster 1995, 214). Existe, no obstante, la posibilidad de que con la expresión de feriis no se aluda al título de la obra sino al contenido del pasaje al que se refiere el fragmento o al título de un apartado dentro de una obra mayor de temática más general.

En cuanto a los fragmentos dudosos, por último, no parece que el simple contenido religioso sea suficiente para sostener las conjeturas que los atribuyen a Modesto. En todo caso, el de Scholium Veronense ad Aen. 3, 705, si se admite la existencia de Aufidio Modesto, no tendría por qué ser necesariamente de Julio.

Bibliographica

Editiones

 GRFM, 9-23.

Studia

Gräfenhan (1843-1850), iv, 65; Teuffel–Kroll–Skutsch (1910⁶-1916⁶), ii, 206; G. Goetz, ‘Aufidius 30’, RE ii/2 (1896), 2294; J. Tolkiehn, ‘Iulius 363’, RE x/1 (1918), 680-681; Schanz–Hosius (1927⁴-1935⁴), ii, 730; PIR² iv/3 (1966), I 432; Christes (1979), 94-96; Kaster (1995), 213-214; R.A. Kaster, ‘Iulius iv.2’, BNP.

Bardon, Henry (1956), La littérature latine inconnue, París, 150s.

Bunte, Bernahrd (1846), C. Iulii Hygini, Augusti liberti, vita et scriptis, Marburg, 14-20.

Dahlmann, Hellfried (1957), Gnomon 29, 197-204 (reseña de GRFM).

Froehde, Oskar (1892), ‘De C. Iulio Romano Charisii auctore’, Jahrbücher für classische Philologie, Suppl 18, 565-672, esp. 608s.

Funaioli, Gino (1930), Esegesi Virgiliana Antica, Milán, 1930.

Gilbert, Walther (1887), “Zu erklärung von Martialis epigrammen”, Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik 135, 143-151.

Kaster, Robert A. (1995), C. Suetonius Tranquillus. De grammaticis et rhetoribus, Oxford.

Kaster, Robert A. (2011), Macrobius. Saturnalia. Books 1-2, Cambridge-Londres.

Mai, Angelo (1835), Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum. Tomus VII, Roma.

Reppe, Rudolf (1964), De L. Annaeo Cornuto, Leipzig.

Ribbeck, Otto (1866), P. Vergilii Maronis opera. Prolegomena critica, Leipzig.

Suringar, Willem Henrik Dominicus (1834-1835), Historia critica Scholiastarum Latinorum, 3 vol., Leiden.

Thilo, Georg (1887), Servii grammatici qui feruntur in Vergilii Bucolica et Georgica Commentarii, Leipzig.

Claudius Didymus

Roma?, saec. I p. Chr.?

L’unica fonte che ci attesti l’esistenza di un grammatico di nome Didimo Claudio è la Suda (δ 874). Tale informazione non trova purtroppo conferma nei frammenti pervenuti e ha pertanto suscitato le perplessità di alcuni studiosi, tra i quali Schmidt (1854: 3) e Funaioli (GRFF: xxi), che preferiscono ricondurre la scheda della Suda al Calcentero; di opposto parere sono invece Cohn (1903: 473), Daub (1882: 90-91) e A. Mazzarino (1950: 81). Il cognomen del grammatico ha fatto ipotizzare a Schmidt (1854 : 3) che egli fosse vissuto al tempo di Claudio o di Nerone, mentre secondo Cohn (1903 : 473) e A. Mazzarino (GRFM: 55-56) sarebbe vissuto sotto Claudio. Il nostro grammatico sarebbe autore delle seguenti opere: Περὶ τῶν ἡμαρτημένον παρὰ τὴν ἀναλογίαν Θουκυδίδῃ; Περὶ τῆς παρὰ Ῥωμαίοις ἀναλογίας; Ἐπιτομὴν τῶν Ἡρακλέωνος.

Per quanto riguarda il primo trattato, secondo S. Mazzarino (1966: 466), seguito da Piccirilli (1985: 67-68), rimanderebbe a questo, anziché a un’opera del Calcentero, il riferimento a Didimo contenuto nel paragrafo 16 della Vita di Tucidide di Marcellino, in cui si tratta dell’errata grafia del nome del padre dello storico, ipotesi smentita però in maniera definitiva da Porciani (2001: 45 n. 106), secondo cui ci troviamo di fronte non tanto a uno sbaglio di Tucidide, quanto a un errore della tradizione biografica su di lui. L’ipotesi di Ritter (1845a: 137-140 e 1845b: 339-340) secondo la quale risalirebbero a questo testo anche i paragrafi 46-53 della suddetta Vita di Tucidide, che difendono la lingua e lo stile dello storico dalle accuse rivoltegli da Dionigi di Alicarnasso, è contraddetta da Piccirilli (1985: 67 e 156).

Il secondo trattato, l’unico di cui ci siano conservati dei frammenti, è stato attribuito al Calcentero da Ristschl (1838: 140) e poi da Funaioli (GRFF: 446-450) e Schmidt (1854: 3 e 345-346), mentre presta fede alla testimonianza della Suda la maggior parte degli studiosi, tra i quali sono da ricordare almeno Cohn (1903: 473); Christes (1979: 66 n. 466); Dubuisson (1984: 61 e 1987: 20 n. 27); A. Mazzarino (1950: 81); Rochette (1997: 61 n. 55).

Per quanto riguarda, infine, l’ultima opera menzionata dalla Suda, essa si occupava, secondo Rohde (1870: 13), seguito da Degani (1995: 517 n. 43), del lessicografo atticista Eracleone di Efeso, mentre secondo Cohn (RE: 473), ma meno verisimilmente, del commentatore di Omero e dei lirici nato a Tilotis e vissuto sotto Augusto. Schmidt (1854: 3 e 382) proponeva di emendare il titolo dell’opera in Ἐπιτομὴν τῶν Ἡρακλείδου λεσχῶν, identificando così, secondo una suggestione già di Bernhardy (1843-1853: 1330 n. 1), il nostro grammatico con Didimo figlio di Eraclide; tale ipotesi è ritenuta insostenibile da Cohn (RE: 473 ; vd. anche 472-473/9) e da Daub (1882: 90-91).

Alcuni studiosi, tra i quali Cohn (RE: 471-472; vd. anche 471-472/8); D’Anna (1954: 215-217); Gärtner (1967: 13-14); Holford-Stevens (1988: 121 n. 106); Boeft-Drijvers-Hengst-Titler (1995: 304); Fontaine (1996: 345-346), attribuiscono inoltre a Didimo Claudio un’opera ostile al De re publica di Cicerone e assegnata da Amm. 22, 16, 16 al Calcentero ( … aliique plurimi scriptores multorum in litteris nobilium studiorum, inter quos Chalcenterus eminuit Didymus, multiplicis scientiae copia memorabilis, qui in illis sex libris, ubi non numquam inperfecte Tullium reprehendit, sillographos imitatus, scriptores maledicos, iudicio doctarum aurium incusatur, ut inmania frementem leonem trepidulis uocibus canis catulus longius circumlatrans), dal momento che non sembra che quest’ultimo conoscesse il latino a tal punto da poter correggere addirittura Cicerone.

Vale infine la pena ricordare che secondo Jeep (1909: 7-8 e n. 10), in ciò seguito da A. Mazzarino (1950: 112-113), in Diom. GL I 321, 11-12 (huius modi autem nominum ordinatio, sicut Arruntius Claudius [teste Claudio: Jeep] asserit, a Graecis tracta demonstratur) si nasconderebbe una citazione di Didimo Claudio, suggestione, questa, che è stata successivmente contestata da Morelli (1984: 18-24).

Bibliographica

Editiones

Schmidt (1854), 345-349; GRFF, 446-450

Studia

L. Cohn., ‘Didymos 8’, RE v (1905), 445-472; F. Montanari, ‘Didymus 3’, DNP iii (1997) 554.

Bernhardy, Gottfried (1853), Souidas. Suidae lexicon Graece et Latine ad finem optimorum librorum exactum post Thomam Gaisfordum recensuit et annotatione critica instruxit G. B, I, Halle-Braunschweig, 1330.

Christes, Johannes (1969), Sklaven und Freigelassene als Grammatiker und Philologen in antiken Rom, Wiesbaden, 66 n. 466.

D’Anna‚ Giovanni (1954), Le idee letterarie di Suetonio, Firenze, 215-217.

Daub, Adam (1882), Studien zu den Biographica des Suidas, Freiburg-Tubingen, 90-91.

Den Boeft, Jan; Drijvers, Jan Willem; den Hengst, Daniël; Teitler, Hans (1995), Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXII, Groningen, 304.

Degani, Enzo (1995), ‘La lessicografia’, G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza (a cura di), Lo spazio letterario della Grecia antica, ii, La ricezione e l’attualizzazione del testo, Roma, 517 n. 43.

Dubuisson, Michel (1984), ‘Le latin est-il une langue barbare ?’, Ktéma 9, 61.

Dubuisson, Michel (1987), ‘Homérologie et politique. Le cas d’Arystodemos de Nysa’, J. Servais, T. Hackens, B. Servais-Soyez (éd. par), Stemmata. Mélanges de philologie, d’histoire et d’archéologie grecques offerts à Jules Labarbe, Liège, 20 n. 27.

Fontaine, Jacques (1996), Ammien Marcellin, iii, Livres 20-22. Texte établi, traduit et annoté par J. F., Paris, 345-346.

Holford-Strevens, Leofranc (2003), Aulus Gellius. An Antonine Scholar and his Achievement, Oxford, 121 n. 106.

Jeep, Ludwig (1909), ‘Priscianus. Beiträge zur Überlieferungsgeschichte der Römischen Literatur II’, Philologus 68, 7-8 e n. 10.

Mazzarino, Antonio (1950), Grammaticae Romanae fragmenta aetatis Caesareae, Torino, 81 e 112-113.

Mazzarino, Santo (19662), Il pensiero storico classico, ii/2, Bari, 466.

Montana, Fausto (2013), ‘Didymus [2] Claudiusî’, LGGA.

Morelli, Giuseppe (1984), ‘Un nuovo frammento di Festo in Diomede’, RFIC 112, 18-24.

Piccirilli, Luigi (1985), Storie dello storico Tucidide. Edizione critica, traduzione e commento delle Vite tucididee a cura di L. P., Genova, 67-68 e 156.

Porciani, Leone (2001), Prime forme della storiografia greca. Prospettiva locale e generale nella narrazione storica, Stuttgart, 45 n. 106.

Ritschl, Friedrich (1838), Die Alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemaern und die Sammlung der Homerischen Gedichte durch Pisistratus, nach Anleitung eines Plautinischen Scholions. Nebst litterarhistorischen Zugaben uber die Chronologie der Alexandrinischen Bibliotheken, die Stichometrie der Alten, und die Grammatiker Heliodorus, Breslau, 140.

Ritter, Franz (1845a), Dydimi Chalcenteri opuscula auctori suo restituta, ad codices antiquos recognita, annotatione illustrata, Köln, 137-140.

Ritter, Franz (1845b), ‘Das Leben von Thucydides von Marcellinus’, RhM 3, 339-340.

Rochette, Bruno (1997), Le latin dans le monde grec. Recherches sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans les provinces hellénophones de l’Empire romain, Bruxelles, 61 n. 55.

Rohde, Erwin (1870), De Julii Pollucis in apparatu scaenico enarrando fontibus. Accedit de Pollucis libri secundi fontibus epimetrum, Leipzig, 13 e n. 3.

Schmidt, Moritz, Dydimi Chalcenteri grammatici Alexandrini fragmenta quae supersunt omnia, Leipzig 1854.

Terentius Scaurus, Quintus

inc. loc., saec. I – II p. Chr.

His praenomen Q(uinctus) is attested in both the indirect (Char. gramm. p. 263, 11 and 272, 27) and the direct tradition (some manuscripts of the treatise De orthographia that Biddau [2008: p. lxiii] groups under the ‘g’ family). But more often he is cited as either Terentius Scaurus or simply Scaurus. The latter raises the possibility that some citations may come from other Scauri. Doubts hardly arise in relation to the other famous Scaurus, namely M. Aemilius, the orator and politician of the second century BC, even if Keil (ed. 573) and Barwick (ed. 487), to judge from their indices scriptorium, wrongly placed under Terentius Scaurus the quotation in Char. gramm. p. 186, 16-17, very likely from Aemilius Scaurus’ (see Law 1987: 75 n. 19) de uita sua (Uría 2009: 387 n. 1063). More importantly, the idea was long ago proposed (see Jeep 1893: 38-39; Barwick 1922: 86-87 and 238 [where a list of the reliable fragments is given], partly followed by Tempesti 1977: 217-220), that some of the fragments collected by Kummrow (1880: 1-7), namely those from the Explanationes in Donatum and some of those from Diomedes (in fr. 17 Kummrow, Scaurus is probably a trivialization of the Asprus witnessed by Anon. Bob. p. 4, 12 De Nonno [GL i 534, 39]; cf. Schmidt 2000: 287 n. 1; see also Law 1987: 76 on fr. 21 Kummrow), rather belong to a late school grammar of a later Pseudo-Scaurus (contra Holtz 1981: 82 n. 35 and 101 n. 28; Baratin 1989: 100, n. 1 and 355, n. 2; skepticism is shown by Schmidt 2000: 256). On similar grounds (mainly style and language reminiscent of late artes), doubts have been cast by Tempesti (1977: 218) on the authorship of De orthographia (contra Schmidt 2000: 257, and Biddau 2008: pp. xxxviii-xli). The ars minor which Law (1987) had attributed to Scaurus has been recently shown to be a later work (Reinikka 2008).

That Scaurus was a professional teacher of grammar is proved by the information provided by Gellius (Gell. 9, 15, 3 grammaticus uel nobilissimus) and in the Historia Augusta (Hist. Aug. Ver. 2, 5 grammaticus Hadriani, a phrase that seems to imply he was the teacher of Hadrian himself [so Holford-Strevens 2008: n.1]); also, he is mentioned next to other famous grammarians (such as Aemilius Asper, Valerius Probus, Verrius Flaccus) by Arnobius (Arnob. nat. 1, 59, 13) and Ausonius (Auson. 1, 1, 20; 11, 15, 12; 11, 20, 7; 27, 10, 27). Moreover, both his alleged quarrel with Caesellius Vindex (Gell. 9, 15) and a supposed (cf. below) correspondence with the Emperor on linguistic matters (Char. gramm. p. 271, 12) attest to his great prestige. As defended by Tempesti (1977: 176-177), and accepted by Schmidt (2000: 254), Holdford-Strevens (2008), and (more cautiously) Biddau (2008: p. xxvii), he might be the addressee of a letter in which Pliny (Plin. epist. 5, 12) asks a prestigious (5, 12, 4 auctoritas tua) Scaurus (Scauro suo) for approval of a speech he is planning to publish. If Pliny’s addresse is our Scaurus, his letter is the first notice we have on him; book five of Pliny’s letters is dated between 106 and 110 (Biddau 2008: p. xxvii), so it can be deduced that Scaurus was probably a respectable grammarian by the turn of the century; then he could have been born in the third quarter of the first century AD (“tra il principato de Nerone e quello di Vespasiano” is Biddau’s [2008: p. xxvii] proposal). Since Gellius seems to mention him as a “grammatico del passato” (Biddau 2008: p. xviii), and since there is no news linking Scaurus with the Emperors after Hadrian, his death is supposed to have occurred before 138 AD. His activity was obviously developed in Rome, but there is no evidence about his place of birth.

The only work of Scaurus which has been preserved through direct tradition is his De orthographia; its preface and initial section are lost, this raising uncertainties about authorship (Biddau 2008: p. xxxiii and pp. xxxviii-xli). An influential teacher as he was, his impact was certainly more profound than one could guess from the relatively few fragments nominally ascribed to him. For instance, it is accepted (pace Barwick 1922: 86-87, who thinks it is the Scaurus iunior whom Audax excerpts) that much of his doctrine is behind the excerpta Audacis, even if mixed with material from Palladius (Schmidt 1993: 122). Also, in view of Scaurus dealing with pronouns (fr. 2-3 Tempesti = fr. 19-18 Kummrow = Char. gramm. p. 169, 20-25 and 173, 3-7), it has been proposed (Froehde 1892: 635) that other ‘entries’ dealing with pronouns in Charisius (ego [p. 162, 24-25], tu [p. 184, 8-9], te [p. 184, 11-13]) come from Scaurus as well; similar proposals are made by Tolkiehn (1910: 162) in respect to several quidam (allegedly = Scaurus) mentioned by Charisius: but so far this is only speculation. As for the nominal attributions, they allow to identify several grammatical works by Scaurus, although not all of them are unanimously accepted as genuine. This controversy is reflected in the two editors of his fragments, Kummrow (1880) and Tempesti (1977): the former identifies 26 fragments, whereas the latter only admits 13.

Thanks to Iulius Romanus it is certain that he wrote an ars grammatica in several books (Roman.-Char. gramm. p. 173, 4-5 artis grammaticae libris), probably organized around the “triade traditionnelle”, as proposed by Schmidt (2000: 255 “les notions fondamentales, les parties du discours et la stylistique”; cf. Barwick 1922: 239, and Wessner 1934: 672), although this scholar partly relies on the ars minor identified by Law (1987), which is now seen as unauthentic. The other uncontroversial work by Scaurus is a commentary on Horace: Iulius Romanus refers twice (fr. 8 and 7 Kummrow = fr. 5 and 6 Tempesti) to a book X of a commentary in artem poeticam; given that it would be difficult to accept that Scaurus wrote ten books on only one work of Horace, scholars tend to accept Zangemeister’s (1862: 42, with additional supporting arguments in 1884 and 1885) proposal that this book is the last one of a full commentary on Horace including two books on sat., one on epod., four on carm., two on epist. and one (the tenth!) on ars (Wessner [1934: 674], Tempesti [1977: 194] and Schmidt [2000: 258] support this hypothesis, whereas Froehde [1892: 636] and Lo Monaco [1995] are skeptical; on the separate traditions of the ars and the epist. see Brink 1963: 243 n. 4). Whatever the extent of this commentary, its existence seems to be proved by a quotation in Porph. Hor. sat. 2, 5, 92 (= fr. 6 Kummrow = fr. 7 Tempesti).

Even if only a few fragments (fr. 3, 4 and 5 Kummrow = fr. 8, 9 and 10 Tempesti) attest to a commentary on Virgil by Scaurus, and no matter that those fragments do not contain any information about title and book partitions, scholars admit (since Suringar [1834: ii 188-189] and Ribbeck [1866: 171]) that it existed (Tempesti 1977: 203;  Schmidt 2000: 258; Baschera 2006: 207), and accordingly reject the possibility that those fragments come from scattered remarks in other works by Scaurus, as suggested by Wessner (1934: 675). Doubts on the alleged (on the basis of fr. 1-2 Kummrow = fr. 12-13 Tempesti = Rufin. gramm. 15, 3-4 d’Alessandro [GL vi 561, 2-3] and 19, 19-21 d’Alessandro [GL vi 565, 1-2])  Commentarii in Plauti fabulas (Kummrow 1880: 2) are better founded, and expressed by most scholars (Keil, GL vii 7; Wessner 1934: 675; Schmidt 2000: 258; Baschera 2006: 207), in spite of the defense Ritschl (1845: i 375, followed by Cybulla 1907: 11-12, and, more cautiously, by Froehde 1892: 635, and Tempesti 1977: 212-213) made of the hypothesis that Scaurus had commented not only on the Pseudolus, but also on other plays of Plautus. Deufert (2002: 210 n. 63) leaves the question open; Carilli (1979: 38) and Jocelyn (1987: 61-62) suggest that Scaurus is known to Rufinus through Sisenna, and this is accepted by Deufert (2002: 245), but it is “non verificabile”, according to d’Alessandro (2004: p. xxiii, n. 26).

Finally, there is also a great controversy on the information implied in a chapter of Gellius (fr. 9 Kummrow = fr. 9 Tempesti = Gell. 11, 15). The phrasing of Gell.  11, 15, 3 (inter alia [illa codd.] quae de Caeselli erroribus composuit) led some scholars to think of a specific work on the mistakes of Caesellius Vindex (Kretzschmer 1866: 94; Kaster [1996] also mentions his ‘lost’ polemics against Caesellius), but doubts were already expressed by Kummrow (1880: 3, n. 8), who suggest that the remarks could have come from a letter. The richest discussion of the passage (Tempesti 1977: 179-184) concludes that Scaurus’ criticism on Caesellius must come from a more general work. Biddau (2008: p. xxx) seems to accept Tempesti’s view, even if he admits the doubts raised from the use of composuit, which Gellius usually refers to books.

Although it is now seen as a fragment falso adscriptum, the so-called Appendice Scaurina (Biddau 2008: p. lxviii-lxxi) deserves some attention. It is quite a long portion of text (GL vii 29, 3–33, 13) added at the end of the De orthographia in all manuscripts transmitting its  final part; it is also preserved in a later shortened version in the Parisinus Latinus 7520 (also edited by Keil, GL vii 34, 5–35, 6). The efforts of some scholars (especially Keil, GL vii 9-10, and Goidanich 1906: 46-53) to prove that Scaurus is the author behind the anonymous fragment, have been recently dismissed with good arguments by Biddau; however, Schmidt (2000: 257, where “extraits de Varron” seems to be a mistake for “extraits de Scaurus”) seems to accept that the fragment includes “questions isolées” which were a complement to a lost work of Scaurus (the De litteris novis mentioned at GL vii 33, 11-12), itself part of the extra material which Scaurus promises at the end of the De orthographia (GL vii 28, 17–29, 2). Usener (1869, followed by Mazzarino [GRFM 288]) had assigned the piece to Varro, who is also seen by Schmidt (2000: 257) as the “contexte de la source”.

As for the sources, there is an extensive analysis by Biddau (2008: pp. xlii-liv, with rich bibliography), who deals with the influence of Varro, Remmius Palaemon, Verrius Flaccus and Annaeus Cornutus in Scaurus’ De orthographia. We can safely assume that he also draw material from Palaemon for his ars grammatica. On his part, Scaurus is thought to have been directly read (Schmidt 2000: 256) by Sulpicius Apollinaris, Caper, Diomedes, Cominianus (see Tolkiehn 1910: 161-164) and Donatus. It is still discussed whether or not his De orthographia was read by his contemporary Velius Longus (De Paolis 2010: 243, n. 36)

Fragments relating to definitions of both parts of speech and ‘virtues and vices’ suggest that Scaurus’ ars grammatica included the “triade traditionnelle” (see above). But more interestingly, he seems to have paid particular attention to quaestiones (as it was the case also in the De orthographia [see De Paolis 2010: 249 n. 52]), that is to say specific remarks on rare and dubious forms/uses, singularly in the antiqui (Pacuvius in fr. 19 Kummrow = fr. 2 Tempesti = Char. gramm. p. 169, 20-25; Laberius in fr. 10 Kummrow = fr. 4 Tempesti = Char. gramm. p. 271, 10-20; see Barwick 1922: 239). It is possible that two of these quaestiones are the source of both fr. 10 and 11 Kummrow (= fr. 4 and 13 Tempesti), even if Kummrow (1880: 3) suggests they might come from scholarly letters: Tempesti (1977: 192-193 and 213-215) thinks that Kummrow may be right (De Paolis [2010: 251 n. 56] speaks of “richieste scritte” and “scambi di opinione”), but she also mentions the possibility (as earlier Keil [cf. Froehde 1892: 635]), and later Law [1987: 74]) that those fragments come from the ars grammatica. This interest in quaestiones links Scaurus with the tradition of the treatises de latinitate (cf. De Paolis 2010: 245).

Bibliographica

Editiones

Kummrow (1880), 2-7; Tempesti (1977).

Studia

PIR¹ iii (1898), T 71; Gräfenhan (1843-1850), iv, 88-89; P. Wessner, ‘Terentius 70’, RE v a/1 (1934), 672-676; Teuffel–Kroll–Skutsch (1910⁶-1916⁶), iii, 67-68; Schanz–Hosius–Krüger (1922³), 156-158; R. A. Kaster, OCD (1996³) 1485; P.L. Schmidt, HLL iv (1997), § 433; P.L. Schmidt, ‘Terentius iii.3’, BNP.

Baratin, Marc (1989), La naissance de la syntaxe à Rome, Paris.

Barwick, Karl (1922), Remmius Palaemon und die römische Ars grammatical, Leipzig.

Baschera, Claudio (2006), ‘Scauro, esegeta virgiliano e non solo’, BStudLat 36, 205-209.

Biddau, Federico (2008), Q. Terentii Scauri De orthographia, Hildesheim.

Brink, Charles Oscar (1963), Horace on Poetry. Prolegomena to the literary Epistles, Cambridge.

Carilli, Maria (1979), ‘Le citazioni dell’Amphitruo plautino nella tradizione di Carisio’, SRIL 2, 35-56.

Cybulla, Kurt (1907), De Rufini Antiochensis commentarii, Königsberg.

d’Alessandro, Paolo (ed.) (2002), Rufini Antiochensis commentaria in metra Terentiana et de compositione et de numeris oratorum, Hildesheim – Zürich ­– New York.

De Paolis, Paolo (2010), ‘L’insegnamento dell’ortografia latina fra Tardoantico e alto Medioevo: teorie e manuali’, in L. Del Corso and O. Pecere, Libri di scuola e pratiche didattiche Dall’Antichità al Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cassino, 7-10 maggio 2008), Universitá di Casino, vol. 1, 229-291.

Deufert, Markus (2002), Textgeschichte und Rezeption der plautinischen Komödien im Altertum, Berlin-New York.

Froehde, Oskar (1892), ‘De C. Iulio Romano Charisii auctore‘, Jahrb. f. Class. Philol., Suppl. Bd. 18, 565-672.

Goidanich,  Pier Gabriele (1906), ‘Note di esegesi e critica di testi grammaticali latini’, RFIC 34, 35-56.

Holford-Strevens, Leofranc (2008), review of Biddau 2008, BMCR 2008.11.34.

Holtz, Louis (1981), Donat et la tradition de l’enseignement grammatical. Étude sur l’Ars Donati et sa diffusion (IVᵉ-IXᵉ siècle) et édition critique, Paris.

Jeep, Ludwig (1893), Zur Geschichte der Lehre von den Redetheilen bei den lateinischen Grammatikern, Leipzig.

Jocelyn, Henry D. (1987), ‘Studies in the indirect tradition of Plautus’ Pseudolus I: Rufinus, Pliny, Varro’, in Filologia e forme letterarie. Studi offerti a Francesco Della Corte, Urbino, vol. 2,  57-72.

Kretschmer, Julius (1860), De A. Gellii fontibus. Part. I. De auctoribus A. Gellii grammaticis, Poznań.

Kummrow, Hermann (1880), Symbola critica ad grammaticos Latinos, Greifswald.

Law, Vivien (1987), ‘An unnoticed Latin grammar: the Ars minor of Scaurus?’ RhM , 130, 67-89.

Lo Monaco, Francesco (1995), ‘Note sull’esegesi oraziana antica’, Studia Classica Iohanni Tarditi oblata, eds. L. Belloni, G. Milanese & A. Porro, Milan, 2, 1203-1224.

Meyer, Paulus Ericus (1885), Quaestiones grammaticae ad Scauri artem restituendam spectantes, Diss. Jena.

Nettleship, Henry (1886), ‘The study of Latin grammar among the Romans in the first century’, Journal of Philology 15, 189-214 (= Lectures and essays II, Oxford, 1895, 145-171).

Reinikka, Anna (2008), ‘On the attribution of a Latin schoolgrammar transmitted in MS Clm 6281’, Arctos 42, 147-157.

Ribbeck, Otto (1866), Prolegomena critica ad P. Vergili Maronis opera maiora, Leipzig.

Ritschl, Friedrich (1845), Parerga zu Plautus und Terenz. Erster Band, Leipzig.

Schmidt, Peter Lebrecht (1993), ‘Grammaire et rhétorique’, in Herzog, R. and Schmidt, P. L. (eds.), Nouvelle histoire de la littérature latine V. Restauration et renouveau. La littérature latine de 284 à 374 après J.-C., French ed., Turnhout, 113-181.

Suringar, W. H. D. (1834), Historia critica scholiastarum Latinorum. Pars secunda, Leiden.

Tempesti, Anna Maria (1977), ‘Quinto Terenzio Scauro, grammatico adrianeo’, SRIL 1, 175-220.

Tolkiehn, Johannes (1910), Cominianus. Beiträge zur römischen Literaturgeschichte, Leipzig.

Uría, Javier (2009), Carisio. Arte gramática, Madrid.

Usener, Hermann (1869, ‘Varronische Exzerpte’, RhM 24, 94-114.

Zangemeister, Karl (1862), De Horatii vocibus singularibus, Berlin.

Zangemeister, Karl (1884), ‘Zum Horaz-Commentar des Scaurus’, RhM 39, 634-635.

Zangemeister, Karl (1885), ‘Zum Horaz-Commentar des Scaurus (cont.)’, RhM 40, 480.

Aristius Fuscus, Marcus

Roma, saec. I a. Chr. – I p. Chr.

The tria nomina of this grammarian can be recovered from the inscriptio to Hor. carm. 1.22, transmitted in some Horatian MSS (GRFF test. 1). Whilst the praenomen ‘Marcus’ is nowhere else attested, he is commonly referred to as ‘Fuscus’, ‘Aristius Fuscus’ or ‘Fuscus Aristius’. Being a very close friend to Horace, Fuscus is the addressee of Hor. carm. 1.22 and epist. 1.10, and appears in sat. 1.9.60 ff. as one of the characters of the piece. In sat. 1.10.83 Horace names Fuscus as one of his learned friends and critics of his work. We can suppose that Fuscus dwelt in Rome (cf. GRFF test. 2). According to Porphyrio and Pseudo-Acro (GRFF test. 3), Fuscus was a grammarian, and even a very distinguished one; HARRISON (1992: 543), grounding on the aforementioned testimonies, stated that he was a professional schoolmaster; furthermore, taking into account the information which can be drawn from Horace, HARRISON (1992: 543-547) argued that he was influenced by the Stoic philosophy. According to Porphyrio (GRFF test. 4), Fuscus wrote comedies. A notice about his alleged activity as tragic writer depends on an interpolation to Ps.-Acro (Hor. epist. 1.10.1) and does not deserve credibility.
The attribution of frg. Parisinum de praep. et uerbis GL VII 35.1-6 (olim Aufustius GRFF frg. 1) to Aristius Fuscus depends on a conjecture by HAUPT (1838: 40); cf. NISBET-HUBBARD 1970: 262 and HARRISON 1992: 543. Conversely, USENER (1868: 100-101 = 1913: 212; followed by FUNAIOLI GRFF 491-492) attributed this fragment to Aufustius. The mention of Asinius Pollio as the addressee of the treatise from which this fragment was taken, points to Fuscus (cf. Horace sat. 1.10.81–83) and not to Aufustius – no connection of the latter with Pollio is known. The fragment deals with the formation of the indicative imperfect of the verbs in –io, and more precisely with the alternation between the regular forms in –ĭēba– and those in –ība-. The latter are noticed by Char. gramm. p. 229.18-24 (e Cominiano); Diom. GL I 350.32-37; Prisc. GL III 450.40-451.1; Prob. inst. gramm. GL IV 178.1-9; Mart. Cap. 3.322; Audax GL VII 362.1; Consent. GL V 384.3-9 and Macr. exc. gramm. GL V 639.11 (cf. also Cledon. GL V 55.14- 15). Such imperfects in –ība– of the fourth conjugation are ascribed to the ueteres by Charisius, Diomenes, Consentius and Martianus Capella; Priscian, in turn, considers them to be a poetical feature, stating furthermore that they are originated by syncope of the forms in –ĭēba-. A similar origin is stated by Audax, even if he labels such forms as barbarisms; Consentius, in turn, thinks of an analogy with the verbs in –eo of the fourth declension. In this fragment Fuscus states that the forms in –ĭēba– are more correct (rectius dici) than those in –ība-; perhaps he was implying that the latter may be used in some contexts (e.g. in poetry?). The reason of this choice is not stated. Even though, if the examples reported by Terentius Scaurus may be traced back to Aristius Fuscus, the counterexample rursus ‘ueneo’ prima producta ‘uenibam’, non ‘ueniebam’, may show that this grammarian (like Charisius, Diomedes, Consentius, Priscian and Martianus Capella) clearly recognized two different groups in the fourth declension, namely the verbs in -io (forming the indicative imperfect in –ĭēba-) and those in –eo (making such tense in –ība-). Even though, it is rather doubtful whether 5-7 tamquam uenio … non ueniebam can be ascribed to Fuscus; in turn, the two last couples of examples, 6-7 ‘audio’ ‘audiebam’ ; ‘audeo’ ‘audebam’, do not fit with the present discussion and may be surely regarded as an adventitious element.

Bibliographica

Editiones

GRFF p. 507 (test.), p. 492 (olim Aufustius frg. 1, nobis Fuscus frg.).

Studia

E. Klebs, ‘Aristius 2’, RE ii/1 (1895), 906; Teuffel–Kroll–Skutsch (1910⁶-1916⁶), ii, 79; PIR² i (1933), A 1048; Schanz–Hosius (1927⁴-1935⁴), i, §. 320 [p. 293 and n. 2]; K.-L. Elvers, ‘Aristius 2’, DNP ii (1997), 1104.

Harrison, Stephen J. (1992), ‘Fuscus the Stoic: Horace Odes 1.22 and Epistles 1.10’, CQ 42, 543-547.
Haupt, Mauritz (1838), Ouidii Halieutica. Gratii et Nemesiani Cynegetica, Lipsiae.
Nisbet, Robin George Murdoch – Hubbard, Margaret (1970), A Commentary on Horace Odes. Book I, Oxford.
Usener, Hermann (1869), ‘Varronische Excerpte’, RhM 24, 94-114 (= 1913: 201-223).
Usener, Hermann (1913), Kleine Schriften, ii, Leipzig-Berlin.